Elledningar över Meråkerbanen!

Tåg3.webbEn efterlängtad och viktig pusselbit i Green Highway och regionen läggs! Samfärdselministern meddelade den 2 april att Norge satsar nästan 4 miljarder kr på elektrifiering och upprustning av Trönderbanen och Meråkerbanen.

När banan är elektrifierad öppnas möjlighet för fossilbränslefria transporter i längre och sammanhängande stråk. Det knyter på ett effektivt sätt samman Sveriges och Norges järnvägssystem. Det öppnar också för tätare, snabbare och bekvämare förbindelser som stimulerar till ökat kollektivresande i samt till och från vår region. Till detta kommer en regionförstorande och en regionintegrerande effekt som skapar goda förutsättningar för regional utveckling och en hållbar tillväxt. Näringslivet får ökade möjligheter att få tillgång till nödvändig kompetens och de lokala marknaderna växer samtidigt som den enskilde individen får större valmöjligheter vad gäller såväl boende och arbete som studier och service.

Eltåg kostar betydligt mindre att köra än dieseltåg och klarar dessutom tyngre och snabbare transporter. Att kunna köra genomgående tåg utan omständliga och mycket fördyrande lokbyten ökar avsevärt järnvägens konkurrenskraft. Därför kommer satsningen också att få stor effekt på godsflödena och järnvägen kan ta över en stor del av de idag helt dominerande landsvägstransporterna. Detta medför samtidigt att näringslivet får möjligheter till förbättrade, miljövänliga och kostandseffektiva transportlösningar som ökar även deras konkurrenskraft. Sett till endast dagens järnvägstrafik kommer övergången från diesel till el att minska utsläppen av koldioxid med ca 14 500 ton per år.

Vägen har varit lång och många är de projekt och insatser som genom åren på något sätt bidragit till att satsningen nu blir verklighet. För att nämna några – Atlantbanan, Elbanen STS, NECL – Midnordic Green Transport Corridor, Botniska korridoren, Botnian Green Logistic Corridor, Parkera och res, Tid för tåg, Green Highway m.fl. Arbetet har gjorts på både norsk och svensk sida och i de flesta fall gemensamt. Interreg-projektet Elbanen STS bildades 2012 som ett samarbete mellan Nord-, Sör- och Öst-Tröndelag (Jämtland). Det gemensamma påverkansarbete som drivits har imponerat.

En elektrifiering och upprustning av banan är ett stort genombrott i den meningen att det stora hindret för en effektiv tågtrafik nu undanröjs. Det är extra glädjande att Norge avsätter så mycket som 800 mkr i den nationella planen, vilket ger ett ekonomiskt utrymme för mer än bara kontaktledningarna.

Den väntade trafikökningen på Mittbanan-Meråkerbanen kommer att ytterligare motivera och förhoppningsvis skynda på fortsatta satsningar för att successivt minska restiderna och föra våra städer närmare varandra. Olika trimningsåtgärder som exempelvis avveckling av ett antal obevakade plankorsningar samt nya mötesspår kommer att få stor effekt till relativt begränsade insatser. Mittbanan har överlag en bra standard mellan Östersund och Storlien men behöver rustas upp på i första hand den korta sträckan Storlien – Riksgränsen. Sverige måste nu svara upp mot den skarpa viljeyttringen från naboerna i väster.

Elektrifieringen av Meråkerbanen bygger bort en så kallad ”felande länk” och kommer att ge stora systemeffekter i det Nordiska transportnätet. Till detta med upprustningen samt elektrifieringen kommer en rad andra samverkande och systemutvecklande åtgärder i form av förbättrade kopplingar mellan olika trafikslag.

Detta sker hela vägen från ”Kyst till Kust” från Atlanten till Östersjön genom bla utbyggda pendlarparkeringen inkluderande laddstolpar för elbilar och laddbara elhybridbilar samt mer utvecklade kopplingar till gång, cykel och busstrafik. Motsvarande förbättrade kopplingar mellan transportslag planeras även på godstrafiksidan i form av utvecklade samt helt nya terminaler där de olika transportslagen möts och samverkar.

Alla dessa integrerande åtgärder kommer att innebära ett lyft för vår regions attraktivitet genom att erbjuda en tillgänglighet som baserar sig på långsiktigt hållbara fosilbränslefria transportmöjligheter.

Elektrifieringen kommer att betyda mycket för att nå Green Highways mål – att skapa tillväxt och en fossilfri transportkorridor från Sundsvall till Trondheim!

Läs mer i artikeln från Adresseavisen och se klippet från SVT Jämtlandsnytt.